shadow

Iets over de geschiedenis van guano en chilisalpeter.

Wat is guano?
Guano is een poedervormig gesteente, een natuurlijke afzetting. Het bestaat uit de uitwerpselen en

overblijfsels van vooral zeevogels (Jan van Genten, meeuwen, aalscholvers). Het bevat als meststof zowel nitraten als fosforzuur. De guano uit Chili stond bekend om zijn zeer hoge concentratie natriumnitraat. (daarom werd het wel chilisalpeter genoemd, maar het was feitelijk versteende vogelpoep). Alleen in regenloze streken kan het onveranderd bewaard blijven. Door water wordt het uitgewassen, waarbij het alle oplosbare bestanddelen verliest, in de eerste plaats de nitraten, maar ook fosforzuur.
Als de ondergrond kalksteen is, kunnen de doorsijpelende oplossingen in de ondergrond aanleiding geven tot het ontstaan van fosfaat. Tussenvormen tussen fosfaat en guano heeft men uitgeloogde guano en guanofosfaat genoemd. Grote hoeveelheden kwamen eertijds voor op een gedeelte van de westkust van Zuid-Amerika, voornamelijk Peru. Deze vindplaatsen en ook later ontdekte kleinere vindplaatsen waren spoedig uitgeput. Vooral toen steeds meer het besef doordrong dat het noodzakelijk was om te bemesten met anorganische stoffen, kunstmest dus, werd de vraag groot. De guanovoorraden waren na een jaar of 15 uitgeput. Er ontstond een grote vraag naar kunstmeststoffen. Van de guano bleven alleen de uitgeregende soorten over. Deze bestaan hoofdzakelijk uit tricalciumfosfaat, wat onoplosbaar is. Daarom had dat als directe mest weinig waarde. In de Superfosfaat-fabrieken werd het echter behandeld met zwavelzuur tot opgeloste guano en dat was prima kunstmest.
De guano werd meestal Peru-Guano genoemd, omdat Peru de grootste leverancier was. Maar ook de West- en Oostkust van Afrika leverden aanzienlijke hoeveelheden. De guano vormt meestal een geelbruine, aardachtige massa, waarin niet zelden resten van de oorspronkelijke zeedieren, zoals veren en soms wel hele geraamtes, voorkwamen. Hoe beter de kwaliteit, hoe sterker het naar ammoniak rook..
De bekende ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt had aan het begin van de 19e eeuw al wat monsters uit Chili en Peru meegenomen om er in Duitsland verder mee te experimenteren en bouwland mee te bemesten. Maar het duurde nog tot na 1840 voor de export werkelijk op gang kwam. Een Engels schip nam guano mee als ballast naar Groot-Brittannië. Men ging er toen wel mee experimenteren. Vanaf 1843 werd het in Nederland geïmporteerd. De krant beschreef guano als: “ voor den landbouw onmisbaren mestspecie”. Maar guano werd ook voor de springstoffen industrie gebruikt.
Het voordeel van guano ten opzichte van gewone mest uit de boerenstallen was groot: 1 ton guano stond tegenover 33 ton gewone mest.. Maar de milieuschade en de verstoring van de vogelstand was enorm.. En dan de uitbuiting van de inlandse bevolking.., dat was bijna nog erger. De koelies moesten onder erg slechte omstandigheden werken.
Ook de schepen van Pieter van der Hoog moesten soms naar Chili en Peru voor guano en later voor chilisalpeter. Voor de kust van Peru in Zuid-Amerika liggen 3 eilanden: Isla del Norte, Isla del Medio en Isla del Sur. Dat zijn de Chincha eilanden, totaal 1620 ha groot, een onbegroeid rotsachtig gebied met rotsen tot 60 mtr. hoog. Deze eilanden waren rijk aan guano. De Inca’s gebruikten de guano van deze eilanden al. Regelmatig voeren de schepen van Pieter naar de Chincha eilanden. Er heeft in die tijd een Chincha-oorlog gewoed (1864-1866) omdat Spanje haar voormalige kolonies (met de meeste guano..) voor de kust van Peru claimde. Door de uitputting van de voorraden aan de Peruviaanse kust begon men ook andere guano-voorraden aan te spreken op diverse plaatsen in de wereld. Deze waren echter van geringere kwaliteit. De invoer van guano in Nederland bedroeg in 1845 ongeveer 600 ton, en nam daarna toe tot een maximum van 6,9 kiloton (rond 1870), waarna de import daalde tot 5,1 kiloton omstreeks 1880 en 3,4 kiloton (3,4 x 1000 ton) omstreeks 1890. Het gemiddelde verbruik in Nederland bedroeg 3 kg/ha. Langzaamaan werd de guano verdrongen door chilisalpeter, Thomasslakkenmeel (langzamer werkend en gemaakt van fijngemalen hoogovenslakken van fosfaatrijk ijzererts) en andere kunstmestsoorten. Wel was er in de statistieken nog sprake van uit organische afval bereide kunstguano.
Winning van guano is tegenwoordig verboden omdat de vogels niet gestoord mogen worden. En kunstmest werd genoeg ontwikkeld door de chemische industrie.


Wat is chilisalpeter?
Men ontdekte in de Atacamawoestijn in Chili een zoutachtige stof: chilisalpeter. Het is een delfstof die voor het grootste deel uit natriumnitraat (NaNO3) bestaat. Het zou een revolutie teweeg brengen in de landbouw. De ontginning van chilisalpeter zorgde voor een grote bedrijvigheid in het feitelijk onbewoonbare gebied. Deze woestijn is een zeer droge en warme streek waar het slechts ongeveer 1x in de tien jaar regent! Honderdduizenden mensen werkten in de zogenoemde salpetermijnen, onder vaak erbarmelijke omstandigheden. De ontginning van het chilisalpeter begon omstreeks 1830. Door ontploffingen legde men de mijnen bloot. Van 1879 tot 1884 voerde Chili een “Salpeteroorlog”met Bolivia en Peru om de salpetervelden in bezit te krijgen. De productie piekte tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen veel salpeter werd gebruikt voor de fabricage van springstoffen.
Veel chilisalpeter werd in Delfzijl gelost. Aafke Steenhuis maakte als kind in Delfzijl mee hoe grote schepen uit Zuid-Amerika met chilisalpeter aanmeerden in de haven. Later, als journaliste in Chili, ontdekte ze dat chilisalpeter uit het noorden van Chili komt. In haar boek “Windjammers in Delfzijl; de route van de chilisalpeter” (2003) reist Aafke Steenhuis door de Atacamawoestijn, bezoekt ze oude salpetermijnen en spookdorpen. Ook bezoekt ze de Chileense haven Iquique van waaruit de meststof in grote viermastbarken (o.a. de “Jeannette Francoise”) en later in gemotoriseerde schepen naar Europa werd geëxporteerd. 
Je kunt een interessante documentaire vinden op vimeo: “Chilisalpeter, het witte goud”. De documentaire is gebaseerd op het bovengenoemde boek van Steenhuis.


Max Salomonson en Kralingse Veer.
In het dorp Kralingse Veer, nu een wijk van Rotterdam, stond jarenlang de “Guanofabriek”, later de “Albatros Superfosfaat” genoemd. De jood M.H. Salomonson (1822-1917) richtte in 1874 een onderneming op die guano ging verwerken en verhandelen. De Guanofabriek stond langs de Nieuwe Maas aan de Schaardijk in Kralingse Veer.
In het mooie familieboek “Groenendijkers” (Herinneringen uit de jeugdjaren van de kinderen Groenendijk te Kralingseveer), uitgegeven febr. 2014 in eigen beheer, staat een mooi stukje over de fabriek. Veel Kralingseveerders werkten op de fabriek en de bewoners van het dorp hadden niet altijd even goede herinneringen..  Gert Groenendijk (geb. 14-01-1940) vertelt in het boek het volgende:
Op de dijk, voorbij de zoutkeet, boven aan de IJsselmondselaanstoep, stond de Albatros Super Fosfaatfabriek (ASF), een kunstmestfabriek. Ook wel genoemd de Guanofabriek. Hij bestond van 1875 tot 1971. De fabriek werd opgericht door fabrikant Max Salomonson. Hij experimenteerde met de bereiding van superfosfaat uit fosfaaterts en guano. Aanvankelijk werden echter bloed, visafval en dergelijke gebruikt. Dit leidde tot klachten van de omwonenden omtrent “ontzettende walmen en stank”.. Guano is rijk aan fosfaten en natriumnitraat en werd daarom in het verleden veel geoogst om als kunstmest te dienen. Het is een natuurlijke afzetting die bestaat uit gedroogde uitwerpsels van vogels en is bekend om de zeer hoge concentratie van meststoffen erin.(..) In 1912 was de Guanofabriek in Kralingseveer de op één na grootste kunstmestfabriek in Nederland, met 215 arbeiders in dienst. De fabriek fuseerde met de ASF en werd na 1948 Albatros Super Fosfaat fabrieken genoemd. De fabriek investeerde nog tot 1961, tot 1971 werd er nog gewerkt. De fabriek had een prachtig kantoorgebouw met een portiersloge. Ook in onze tijd was de stank van de fabriek nog verschrikkelijk en de uitstoot ongezond. Het prikte in je ogen. De vrouwen waren er niet content mee, want er vielen gewoon gaten in hun nylonkousen. Ook de was die buiten hing te drogen had eronder te leiden.”

Pieter en de politiek..

Vandaag, 17 maart 2021, mogen we allemaal gaan stemmen. We vinden dat heel gewoon, maar dat is het niet. Die vrijheid is bevochten.

politieke prent Albert Hahn

Pieter leefde tussen 1835 en 1906.  In de tijd van het censuskiesrecht. Wat dat is? Census komt van cijns, belasting dus.. Bij de verkiezingen mocht je je stem uitbrengen als je vermogend genoeg was om een bepaald belastingbedrag te betalen. Jij betaalt, dus je mag ook meebeslissen hoeveel belasting de overheid heft en waar het belastinggeld aan besteed wordt.

Wat later mocht je ook stemmen als je bepaalde examens gedaan had, capaciteitskiesrecht. Dus als je slim genoeg was. Andere gronden van stemrecht waren het hebben van spaargeld of het bezit van een eigen huis. Zo ging men langzamerhand over tot het algemeen kiesrecht. Niet zonder strijd..

In ieder geval tot 1887 gold het censuskiesrecht en tot 1896 opgerekt met bovenstaande voorwaarden zoals capaciteit, inkomen, woningbezit. In 1917 kregen we pas algemeen kiesrecht. Er waren niet de politieke partijen zoals wij die nu (in rijke mate..) kennen. Men werkte met het districtenstelsel.

In de tijd van Pieter werd er volop strijd gevoerd tussen liberalen en conservatieven. Tussen 1860-1901 waren de liberalen in meerderheid. Eind 1884 deed de Amsterdamse kiesvereniging “Burgerplicht” een oproep aan alle liberale kiesverenigingen om een Liberale Unie te vormen. Deze kwam in 1885 tot stand en was daarmee de eerste liberale partij in Nederland.

Pieter was vanaf 1875 lid van de gemeenteraad van Krimpen aan de Lek. Maar ik heb daar nog niets over uitgezocht..

Over Pieters politieke leven heb ik enkele krantenberichtjes gevonden vanaf april 1892. Nevenstaand berichtje komt uit “Het Nieuws van den Dag” van 12 april 1892. Je ziet dat het land opgedeeld is in districten en die horen weer bij een hoofd-kiesdistrict. Krimpen aan de Lek hoorde bij het hoofdkiesdistrict Gouda. Na een herstemming lees je in het Algemeen Handelsblad dat Pieter en Mr. D.N. Brouwer uit Gouda kandidaat gesteld worden voor de Provinciale Staten.

Over zijn activiteiten tijdens zijn zittingsperiode in de Provinciale Staten weet ik nog niets. In de familie is er niets over bekend en er zijn helaas ook geen documenten bewaard gebleven uit zijn politieke tijd. Althans niet in de familie. Ik hou me aanbevolen voor tips!!

Hij zal wel redelijk actief en gedreven geweest zijn want in 1897 werd hij kandidaat gesteld voor de 2e Kamer. Hij stond in ieder geval achter het progamma van de Liberale Unie. (Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 mei 1897).

 

Pieter van der Hoog zet zich onder meer in voor beter onderhoud van de rivieren. Hij dient zoals verwacht de belangen van de scheepvaart. In “Het Nieuws van den Dag” van 4 november 1897 kun je lezen dat de heer Hijmans aandringt op maatregelen tegen de “walgelijke toestanden van de grachten”, dit met het oog op de komende inhuldigingsfeesten. In september 1898 zou de inhuldiging van Prinses Wilhelmina tot Koningin plaatsvinden. Voor die tijd moesten de grachten natuurlijk keurig schoon gemaakt worden. Pieter interpelleerde (wij zouden zeggen: hij pakte de interruptiemicrofoon..) over de toestand van het vaarwater van de Gouwe bij Boskoop. Dat was zo slecht dat het de doorvaart tussen Rotterdam en Amsterdam ernstig belemmerde. Hij noemde het een schadelijke toestand voor handel en scheepvaart.

Meer gegevens over het politieke leven van Pieter zijn welkom!! Anecdotes.. documenten.. wellicht een foto..?

 

Artikel in de IJssel- en Lekstreek

Eind december 2017 stond er een mooi artikel over Rederij Pieter van der Hoog in de IJssel- en Lekstreek. Geleverd door HV “Crempene”. Waarvoor hartelijk dank!

Belangrijk om de aandacht voor historisch erfgoed levend te houden..

foto’s kapitein Van der Laag in New York..

Eindelijk weer een leuk berichtje!! Een goede start in het pas begonnen jaar.. Een achterkleinzoon van kapitein Van der Laag (de kapitein op de driemastbark Martina Johanna) heeft kontakt opgenomen en stuurde mij 2 prachtige foto’s van zijn overgrootvader en -moeder met zijn oma Catharina van der Laag. De foto’s zijn gemaakt aan boord van de Martina Johanna toen het schip in New York lag. Catharina was een meisje van ongeveer 10 jaar. Catharina maakte de hele reis mee, samen met haar moeder, aan boord van het schip. Dat zal ongetwijfeld een hele belevenis geweest zijn.. Catharina heeft er later veel over verteld aan haar kinderen. Ze is heel oud geworden: ze overleed op 101-jarige leeftijd op 6 sept. 1995.

Haar dochter Els Feddema-Bakker vertelt in 2018 op 92-jarige leeftijd dat haar moeder Catharina als ze aan boord was van haar vader elke dag regeltjes moest schrijven (zodat ze geen leerachterstand zou oplopen..) en van haar moeder moest ze elke dag een paar naalden breien. Maar ze mocht ook touwtje springen aan boord, de bootsman en de scheepsjongen draaiden dan het touw. In New York zag ze voor het eerst een auto rijden. Verder reden daar veel koetsjes. Bij een juwelier mocht ze een mooie ketting met hanger uitzoeken die nog steeds in de familie is. Toen het schip geladen was en naar Singapore vertrok, ging Catharina samen met haar moeder weer naar Holland, met de Rotterdamse Loyd. Ze moest weer naar school. Haar vader zag ze niet veel, het schip voer veel van Amerika naar Australië. Het verhaal gaat dat ze haar vader pas voor het eerst zag toen ze 6 jaar was.

Gelske W. v.d. Laag-de Boer, Catharina v.d. Laag, kapitein J.J. v.d. Laag

Kapitein Van der Laag met zijn vrouw Gelske aan boord van de driemastbark Martina Johanna in New York, rond 1900. Links (met pet) een bootsman, daarnaast iemand van het kantoor van de reder in NY. 

wohww.. eindelijk een foto van Chiela van der Hoog- de Jong, de 1e vrouw van reder Pieter!!

Chiela van der Hoog- de Jong, de 1e vrouw van reder Pieter, in Zweedse klederdracht.
Chiela van der Hoog- de Jong, de 1e vrouw van reder Pieter, in Zweedse klederdracht.

Een nazaat van Pieter, kleinzoon van een kleindochter van de reder, kreeg na het overlijden van zijn moeder haar fotoalbum. Alle foto’s in dat album waren keurig voorzien van namen en data (hoe belangrijk!!..) Hij ging op zoek naar zijn wortels.. tikte de naam van zijn grootmoeder in.. en kwam op mijn site terecht.. De afspraak was snel gemaakt..

Geweldig! Een prachtige foto van Chiela! Zoals je kunt lezen op de site ging ze wel eens voor een reisje met Pieter mee naar Zweden. Deze foto is in Göteborg, de hoofdstad van Zweden gemaakt. Chiela in Zweedse klederdracht.

Meteen kwam ik weer een stukje verder met de stamboom Van der Hoog.. er ontbrak nl. nog een heel stuk aan de tak van Gijsbert van der Hoog, de 2e zoon van Pieter. Zodra de stamboom ongeveer compleet is ga ik schrijven op de pagina genealogie… en wordt de stamboom aan de site gekoppeld..

 

en Jim Prescott heeft de bel geluid!..

nazaten van reder Pieter van der Hoog mochten de bel in ontvangst nemen van Jim Prescott
nazaten van reder Pieter van der Hoog mochten de bel in ontvangst nemen van Jim Prescott

!cid_30DF7C49-96AF-4E48-8C07-7E7B3756C435De bel is terug van weggeweest. In 1902 naar de zeebodem in de buurt van Straat Torres boven Australië.  Rond 1985 opgedoken door Jim Prescott. En.. nu hangt hij te pronken in het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. En Jim Prescott had de primeur: het luiden van de bel! Nou, het klonk prachtig.

En… het was een gezellige “vanderHoogen” familie reünie daar in het Cultuurhuis! Wie weet komt er een vervolg..

prachtig portret kapitein Duit ontvangen!!

Kapitein Duit en echtgenote Jantje Schuur
Kapitein Duit en echtgenote Jantje Schuur

Er is weer even een mooi nieuw berichtje te melden: Vandaag ontving ik van het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela een heel mooi portret (en de lijst er om heen al even mooi..) van kapitein Harm Duit en zijn vrouw Jantje Schuur. Duit is gezagvoerder geweest op drie schepen van Pieter van der Hoog: de Anna Aleida, de 1e Geertruida Gerarda en op de Jeannette Francoise.

Superleuk! Bedankt mensen van het Kapiteinshuis!!

Tip: ga je naar Groningen of Friesland met vakantie.. neem eens een kijkje in het Kapiteinshuis, de moeite waard.. Zoek even op hun site voor de openingstijden.

Vereniging Oud Hoorn / Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn

IMG_0001

In het kader van de activiteiten die georganiseerd worden ter herdenking van de reis van Le Maire en Schouten rond Kaap Hoorn, nu 400 jaar geleden, besloot de Vereniging “Oud Hoorn” een bijzonder nummer te wijden aan deze beroemde expeditie. Voor wie het niet meer weet: Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten vertrokken op 14 juni 1615 van de Rede van Texel voor een ontdekkingsreis. Het doel was het vinden van een passage of doorvaart naar Indië en het vinden van het grote onbekende Zuidland “Terra Australis Incognita”. Ze vertrokken met twee schepen: “De Eendracht” en “De Hoorn”. Na veel avonturen werd op 29 januari 1616 de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika bereikt ” ’twelck onse president ter eeren des stadts van Hoorn noemde Capo Hoorn” ofwel Kaap Hoorn!!

In 1670 werd op Conincs Eyland (vanaf dat moment Le Maire Island genoemd..) een metalen plaatje gevonden met het volgende opschrift:

NMDC XV.
EEN SCHIP ENDE EEN IACHT GENAEMT
EENDRACHT EN HOORN GEARRIVEERT
DEN VIII DECEMBER VERTROKKEN MET EEN
SCHIP D’EENDRACHT DEN X: IANVARY: MDCXVI
C: IACQUES LE MAIRE
S: WILLEM CORNS SCHOVTS
ARES CLASSEN
                                                                  IAN CORNS SCHOTS
                                                                  CLAES IANSSEN BAN

 

de reis van Le Maire en Schouten in 1615-1616
de reis van Le Maire en Schouten in 1615-1616

Het ronden van Kaap Hoorn geldt nog steeds als een grote maritieme prestatie. Alle zeelieden die Kaap Hoorn met een zeilschip ronden krijgen een oorkonde en een trofee uitgereikt van de gemeente Hoorn.

Ook de zeilschepen van reder Pieter van der Hoog rondden vele malen Kaap Hoorn. In het interessante artikel van Willem van Rooij (redactielid van de St. Nederl. Kaap Hoorn-vaarders) getiteld “Wie volgden de weg?” kun je er over lezen! Zoals bekend rondde de viermaster “Jeannette Francoise” zes keer Kaap Hoorn. De laatste keer gebeurde dat in september 1911, de Jeannette Francoise was toen onderweg met graan vanuit de Spencer Gulf in Zuid-Australië naar Falmouth “for orders”. Dit was de laatste keer dat een Nederlands zeilend vrachtschip Kaap Hoorn rondde!!

Ook over de viermaster “Geertruida Gerarda” kun je lezen in het bovengenoemde artikel. (blz. 96 en 97 over de massavaart). Het doet me plezier dat er in dit speciale jubileumnummer van 400 jaar Kaap Hoorn aandacht besteed wordt aan schepen van Pieter van der Hoog! Geïllustreerd met het prachtige portret van de “Jeannette Francoise” wat kapitein Vil in 1897 liet maken en wat nu in het Noordelijk Scheepvaartmuseum hangt te pronken.

Jeannette Francoise, olieverf op doek rond 1897, Australische schilder Arthur Victor Gregory, hangt in Noordelijk Scheepvaart Museum
Jeannette Francoise, olieverf op doek rond 1897 geschilderd door de Australische schilder Arthur Victor Gregory, het hangt in het Noordelijk Scheepvaart Museum, geschonken in 2001 door een nazaat van kapitein Vil

Wil je meer weten over de activiteiten van de Kaap Hoorn-stichting  rond dit jubileumjaar? Kijk snel even op de site van de Stichting!

Pieter werd bedreigd..

Ik kreeg alweer een leuk (nou ja.. leuk..) berichtje binnen!! Een krantenartikel uit het Algemeen Handelsblad van januari 1895. Daarin wordt vermeld dat Pieter in september 1894 een dreigbrief kreeg.. Hij moet 100 gulden aan de armen van Krimpen aan de Lek overmaken. Zo niet.. dan zal de schrijver hem weten te vinden en kan hij op een kogel rekenen.. Tja..

Pieter was niet mis en liet het er niet bij zitten. Hij deed aangifte en het balletje ging rollen. Lees het berichtje maar..

dreigbrief aan Pieter, september 1894..
dreigbrief aan Pieter, september 1894..

scheepsbel!

Mevr. van der Laan (Gijsbertha van der Hoog..) belde een leuk “PietervanderHoog”-nieuwtje door: de scheepsbel van de gezonken driemastbark “Krimpen aan de Lek” is door een duiker ontdekt. Het schip is nl. in 1902 bij Australië gezonken. Nog dit jaar komt de bel naar de Historische Vereniging van Krimpen aan de Lek…!!

5 Krimpen ad Lek, schilderij vd.Laan